PRO

1 Máy chụp phóng sự
1 Máy chụp truyền thống
------
Bộ hình đã xử lý màu và chạy mịn
Chụp không giới hạn file