Unique

2 Máy quay phóng sự
1 Máy chụp phóng sự
1 Máy chụp truyền thống
------
Phim phóng sự 3 - 6 phút
Bộ hình đã xử lý màu và chạy mịn
Chụp không giới hạn file